Křest

Křest je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Je také předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži a tak nás vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od všech osobních hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který nekončí. Protože křest je smlouvou s Bohem, musí člověk k němu říci své svobodné „ano“. V případě křtu malých dětí vyznávají víru jejich rodiče jako zástupci.

Dar, který dostali novorozenci, by měli později v dospělosti svobodně a zodpovědně přijmout: Proces zrání je povede dále k přijetí svátosti biřmování, která upevní jejich křest a každému z nich vtiskne „pečeť“ Ducha svatého. (Benedikt XVI.)

Mt 28, 19 : Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Zdroj: Youcat Katechismus katolické církve pro mladé

 

Podmínky pro žadatele křtu: 

Začít přípravu minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem křtu. Rodiče absolvují celkem pět setkání (praktikující pár s dalším dítětem absolvuje 1 setkání). Účast obou rodičů nutná. 

Je potřeba:

  •           rodný list dítěte
  •           oddací list rodičů
  •           vyplněný formulář "ZÁPIS K ŽÁDOSTI O KŘEST"
Křest dětí z jiných farností: pouze se souhlasem faráře jejich farnosti (podle místa bydliště) a to i v případě, že navštěvují kostel v Sebranicích (Kunštátě). 

 

Křest dospělých: po domluvě s knězem