Služba akolytů

Akolyta

(řec. akolythos, lat. acoluthus)

Slovo znamená "druh na cestě" nebo "ten, který následuje" v širším smyslu
pak ten, "kdo slouží" (www.iEncyklopedie.cz)

"Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře
a pomáhat jáhnovi a knězi při liturgických úkonech, zvláště při mši; kromě toho - jako mimořádný udělovatel - rozdílí věřícím eucharistii..." (Ministeria Quaedam, Apoštolský list papeže Pavla VI.)

Po koncilu je apoštolským listem Ministeria Quaedam papeže Pavla VI. zrušen systém nižších svěcení
a dochází k jejich nahrazení i službou akolyty. Může ji nyní zastávat také laik, nikoli jen kandidáti kněžství. Tato služba je vykonávána na základě všeobecného kněžství, nikoli kněžství svátostného.

Mezi další možné služby patří: 

  • ukládání eucharistie do svatostánku nebo vystavování svátosti oltářní, kterou ale akolyta nežehná,
  • pokud se přijímá pod obojí způsobou, pomáhá knězi držet kalich, podává-li se namáčením; případně věřícím z kalicha podává sám,
  • přinášení sv. přijímání nemocným.

Jako liturgický oděv mají akolyté používat albu.

(IGMR - Institutio Generalis Missalis Romani, Všeobecný úvod k římskému misálu)